Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


Phân Vô Cơ
DAP

DAP

Ra rễ
Kích tạo mầm hoa

URÊ

URÊ

Phân bón cung cấp Đạm cao

KALI

KALI

Cung cấp Kali hàm lượng cao cho cây trồng

08.9669.4139