Ngôn ngữ
English Tiếng Việt


Super Lân
LÂN ĐEN HUMATE

LÂN ĐEN HUMATE

Cân bằng pH hạ phèn siêu tốc
Kích thích tạo mầm hoa
Hạn chế rụng bông, rụng trái

08.9669.4139